TOR PRZESZKÓD OCR ART BEAUTY

CENNIK ZAJĘĆ NA TORZE PRZESZKÓD

15 zł

POJEDYNCZE WEJŚCIE

  • treningi na torze tylko tylko po uprzednim umówieniu się telefonicznie lub przez facebooka
  • nielimitowany czas treningu
  • obowiązkowo podpisz oświadczenie

10 zł

BILET GRUPOWY - od 10 os.

  • treningi tylko po uprzednim umówieniu się telefonicznie lub przez facebooka
  • grupy liczymy od 10 osób
  • zawody, turnieje, konkursy dla grup i firm
  • zapewniamy pełną infrastrukturę

125 zł

KARNET MIESIĘCZNY

  • treningi tylko po uprzednim umówieniu się telefonicznie lub przez facebooka
  • miesięczny nielimitowany wstęp na tor przeszkód
  • obowiązkowo podpisz oświadczenie

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Tor znajduje się w lesie za naszą  siłownią, w Kaletach przy ul. Paderewskiego 8.  Przed siłownią dostępny jest parking, w siłowni można skorzystać z szatni.  

Treningi na torze odbywają się w każdy wtorek o godz. 19.00 dla dorosłych oraz w każdy czwartek o godz.  19.00 dla dzieci 

Aby skorzystać z toru poza regularnymi treningami musisz się wcześniej umówić (najlepiej minimum 24h wcześniej) – telefonicznie tel. 602690124 lub przez Facebooka pisząc do nas wiadomość przez messengera  https://www.facebook.com/spakalety 

Tor możecie odwiedzić codziennie od godz. 9.00 do 21.00 

Przed wejściem na Tor musisz na recepcji siłowni uiścić opłatę oraz podpisać oświadczenie o braku zdrowotnych przeciwwskazań do korzystania z toru oraz o pełnej odpowiedzialności za swoje zdrowie, przekażemy Ci też kołki, obręcze i uchwyty. Jeśli siłownia jest zamknięta zadzwoń pod nr. tel. 602690124

Przygotowaliśmy dla Was kilka możliwości: 

15 zł kosztuje pojedyncze wejście, 

jeśli chcecie nas odwiedzić grupą wtedy pojedyncze wejście kosztuje 10 zł /grupę liczymy od 10 os./

125 zł kosztuje karnet miesięczny na tor – karnet liczymy 30 dni od daty zakupu 

Przygotujemy dla Was kompleksowo obsługę imprezy integracyjnej, zawodów czy wieczoru panieńskiego lub kawalerskiego. Obsługa muzyczna, catering, no i oczywiście przeszkody, trening i zawody. Prowadzenie zawodów, przygotowanie trasy, certyfikaty, medale i puchary. Wyłonimy najsilniejszą i najsilniejszego Waszej grupy w trakcie zawodów.  

REGULAMIN TORU OCR ART BEAUTY  

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w treningach i imprezach o charakterze sportowym organizowanych przez Art Beauty Day Spa & Fitness.

2. Dla celów promocji treningów i wydarzeń sportowych używa się określenia „TOR PRZESZKÓD OCR ART BEAUTY”.

3. Stroną promującą wydarzenia sportowe jest www.spakalety.pl oraz fanpage facebookowy Art Beeuty.

4. Udział w każdym wydarzeniu na torze jest całkowicie dobrowolny.

5. Aktywny udział w każdym wydarzeniu sportowym jest możliwy – wyłącznie – po uprzednim zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu i jego pisemna akceptacją oraz wyrażeniu odpowiednich zgód, złożenia odpowiednich oświadczeń i akceptacji wszystkich warunków uczestnictwa.

6. Przestrzeganie niniejszego Regulaminu przez użytkownika Toru jest obowiązkowe.

II. CELE

Celem zajęć na Torze Przeszkód jest organizacja wydarzenia sportowego na pograniczu sportu ekstremalnego i mającego na celu popieranie i propagowanie aktywności ruchowej, które wymaga połączenia:

1. Umiejętności pochodzących z różnych dziedzin aktywności fizycznej;

2. Rywalizacji z umiejętnością i chęcią współpracy;

3. Wysiłku fizycznego z dobrą zabawą.

III. ORGANIZATOR

Organizatorami wszystkich wydarzeń sportowych (w tym m.in. biegów, biegów dla dzieci, treningów) na torze jest: Foto Bar Artur Drzazga, ul. Paderewskiego 8, 42-660 Kalety, nip: 642 257 57 72    , zwane dalej „Organizatorem”.

IV. CHARAKTERYSTYKA ZAWODÓW WYDARZENIA SPORTOWE RUNMAGEDDON to wydarzenia nastawione na dobrą zabawę, do której pretekstem jest wysiłek fizyczny i rywalizacja o miano „NAJSILNIEJSZEGO ZAWODNIKA”. Na trasie znajdują się przeszkody, które weryfikują sprawność, skoczność, siłę i odporność psychiczną uczestników. UCZESTNIK – to osoba fizyczna biorąca udział w wydarzeniu sportowym, po spełnieniu wszystkich niezbędnych formalności opisanych w niniejszym Regulaminie lub/i na stronie www.spakalety.pl lub innych warunków wskazanych przez Organizatora.

Udział w wydarzeniach sportowych na Torze OCR ART BEAUTY wymaga sprawności fizycznej, odporności psychicznej i wytrwałości. Udział w wydarzeniach sportowych niesie za sobą znane i nieprzewidziane ryzyko fizycznych obrażeń lub/ i śmierci, choroby lub/i zniszczenia lub utraty osobistej własności. Udział w wydarzeniach sportowych na Torze OCR ART BEAUTY jest całkowicie dobrowolny i wynikający z wolnej woli Uczestnika, który musi zaakceptować każde i całe ryzyko oraz wyrazić zgody i potwierdzić, że jego udział w każdym z Wydarzeń następuje z własnej, nieprzymuszonej woli i jest całkowicie dobrowolny, niezależnie od tego co zostało mu zasugerowane w jakikolwiek sposób. Uczestnik ma pełne prawo wyboru i może w każdej chwili odstąpić od realizacji uczestnictwa, począwszy od startu. Uczestnik nie musi uczestniczyć w żadnym ćwiczeniu, przeszkodzie i może się wycofać z uczestnictwa w każdym dowolnym momencie. Uczestnik sam decyduje o tym, czy jego stan zdrowia, kondycja, czy inne uwarunkowania umożliwiają mu udział w wydarzeniu lub jego części.

V. TERMIN I MIEJSCE WYDARZEŃ

1. Wydarzenia sportowe odbywają się na TORZE OCR ART BEAUTY. Daty i godziny wydarzeń oraz szczegóły dotyczące trasy biegów są dostępne na stronie internetowej Organizatora: www.spakalety.pl [dalej jako „Strona internetowa”].

2. W wydarzeniach mogą wziąć udział wyłącznie Uczestnicy dopuszczeni przez pracownika Art Beauty Day Spa & Fitness.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzeń bez podania przyczyn. W takim przypadku Uczestnikowi przysługuje, wedle jego wyboru, prawo do zapisania się na inne wydarzenie lub żądania zwrotu uiszczonej opłaty startowej. O odwołaniu biegu Organizator poinformuje Uczestników poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na Stronie Internetowej oraz na portalu Facebook.

VI. PRZESZKODY

Na trasie każdego wydarzenia znajdują się przeszkody, których liczba i stopień trudności uzależniona jest od rodzaju wybranego przez Uczestnika wydarzenia. Organizatorzy przewidują dwa rodzaje przeszkód: a) naturalne, takie jak m.in. bagna, stawy, jeziora, rzeki, wzniesienia, góry, drzewa; b) sztuczne, takie jak m.in. ściany, liny, trawersy poziome, przeszkody z gonitw końskich, pajęczyny linowe, zasieki, zbiorniki z wodą, błotem czy lodem.

VII. UCZESTNICTWO ORAZ WYKORZYSTANIE WIZERUNKU UCZESTNIKA

1. W wydarzeniach: treningach i imprezach mogą brać udział osoby, które najpóźniej w dniu zawodów ukończą 18 lat, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 poniżej.

2. Prawo startu w wydarzeniach dla dzieci mają również osoby, które najpóźniej w dniu rozpoczęcia biegu ukończą 16 lat, pod warunkiem złożenia w dniu rozpoczęcia wydarzenia sportowego w biurze zawodów zgody na uczestnictwo w wydarzeniu podpisanej przez opiekuna prawnego Uczestnika (osobista obecność na Torze i potwierdzenie tożsamości opiekuna dokumentem ze zdjęciem są obowiązkowe). Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu. 3. Prawo do startu w wydarzeniach dla dzieci mają małoletni, którzy w dniu rozpoczęcia biegu mają ukończone co najmniej 4 lata i nie więcej niż 16 lat, pod warunkiem złożenia w dniu rozpoczęcia wydarzenia sportowego w biurze zawodów zgody na uczestnictwo w wydarzeniu podpisanej przez opiekuna prawnego dziecka (osobista obecność na Torze i potwierdzenie tożsamości opiekuna dokumentem ze zdjęciem są obowiązkowe). Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

4. Warunkiem udziału w każdym wydarzeniu sportowym jest każdorazowo:

a)wypełnienie oświadczenia  

b) Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu

c) Akceptacja udziału na własną odpowiedzialność, mając na uwadze niebezpieczeństwa i ryzyka wynikające z charakteru i długości biegu, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty (pogorszenia) zdrowia lub życia

d) Wyrażenie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika podanych w formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa powyżej

e) Wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku Uczestnika w przekazach medialnych oraz w materiałach promocyjnych Organizatorów, na zasadach opisanych poniżej w pkt 5 -9.

5. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykorzystania jego utrwalonego wizerunku w następujących formach: − Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie, − Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom Organizatora egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w zakresie jego udziału w imprezie, − Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, 4 − Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku, − Publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, − Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach − emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych, − Publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w biegu w postaci zdjęć z trasy biegów.

6. Rozpowszechnianie wizerunku, o którym mowa w pkt. 6 powyżej odbywa się w oparciu o zezwolenie, o którym mowa w art. 81 ust. 1 zd. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zezwolenie jest udzielone przez Uczestnika poprzez akceptację niniejszego Regulaminu: Podczas podpisania oświadczenia w formie papierowej przed startem w wydarzeniu.

7. Zezwolenie udzielone przez Uczestnika w powyższy sposób jest oświadczeniem woli wyrażonym w rozumieniu art. 60 k.c. w związku z art. 81 ust. 1 zd. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawa pokrewnych. Oświadczenie woli – zezwolenie nie może być swobodnie cofnięte po wyrażeniu i zrealizowaniu Wydarzenia, gdyż zgodnie z art. 61 § 1 zd. 2 k.c. odwołanie oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej.

8. Przetwarzanie wizerunku Uczestnika nie narusza przepisów RODO i odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, zgodnie z którym: „Przetwarzanie jest zgodne z prawem, gdy jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią”.

9. Lista oficjalnych partnerów Organizatora i sponsorów, którzy mogą publikować wizerunek Uczestnika dostępna jest na Stronie internetowej Organizatora.

10. Wzór oświadczenia zawierającego zgody stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

VIII. ZASADY ZAPISÓW NA WYDARZENIE

OPŁATA STARTOWA

1. Wysokość wpisowego uzależniona jest od terminu zapisu na wydarzenie oraz rodzaju wydarzenia.

2. Wysokość wpisowego dla każdego wydarzenia określona zostanie w Cenniku opublikowanym na Stronie internetowej.

3. Wpisowe należy wpłacić w recepcji siłowni Art. Beauty gotówką lub kartą płatniczą.

4. Organizator przewiduje zniżki dla zespołów/drużyn startujących w jednym wydarzeniu, których wysokość wskazana została w Cenniku opublikowanym na Stronie internetowej

5. Zniżka drużynowa nie łączy się z innymi promocjami i zniżkami.

6. Po wypełnieniu zgłoszenia, podpisaniu oświadczeń i uiszczeniu opłaty, nie ma możliwości zmiany danych Uczestnika ani przeniesienia prawa do startu na inną osobę.

IX. BEZPIECZEŃSTWO

1. Organizator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia Uczestnikom bezpieczeństwa w trakcie biegu. W szczególności Organizator zapewnia dostęp do podstawowej pomocy medycznej w razie urazów powstałych w trakcie lub w związku z biegiem.

2. Ze względu na charakter biegu, Uczestnik powinien liczyć się z powstaniem otarć, zadrapań, a także drobnych ran powierzchniowych podobnego typu. Warunki atmosferyczne mogą sprzyjać urazom kończyn, przemoczeniu, a także hipotermii. Odpowiedzialność za powstałe urazy i konsekwencje wychłodzenia organizmu ponosi wyłącznie Uczestnik. Uczestnik bierze udział w biegu na własną odpowiedzialność.

3. Niezależnie od powyższego Organizator zastrzega sobie prawo do ściągnięcia z trasy zawodników, którzy w jego ocenie wymagają interwencji medycznej, natychmiastowego ogrzania organizmu lub opieki w innym zakresie.

4. Przez wzgląd na bezpieczeństwo pozostałych Uczestników zakazuje się startu w butach kolcach lub butach z kolcami.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia prawa startu Uczestnikowi, który znajduje się w stanie po spożyciu alkoholu lub substancji odurzających, agresywnemu, w stroju zagrażającym bezpieczeństwu (m.in. buty z kolcami), a także podejmującemu jakiekolwiek działania, które mogą zagrażać zdrowiu lub życiu pozostałych Uczestników, przedstawicieli Organizatora, sponsorów i partnerów wydarzenia. W takim przypadku Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania zwrotu wpisowego.

X OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

2. Dane osobowe Uczestników wydarzeń będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia imprezy, w tym przyznania wyróżnień. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji biegu obejmuje także publikację imienia, nazwiska, roku urodzenia i miejscowości, w której zamieszkuje, celem opublikowania: listy startowej, wyników biegu, a także klasyfikacji ogólnej.

3. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane i przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i uzupełniania.

5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie lub brak zgody na przetwarzanie, ze względów organizacyjnych, uniemożliwia udział w biegu.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do przekazywania uzyskanych przez uczestników wszystkich wyników, wraz z ich danymi osobowymi (imieniem, nazwiskiem, rokiem urodzenia, miejscowością, wiekiem) do podmiotów współpracujących z Organizatorem, w tym firmy dokonującej pomiaru czasu uczestników na Wydarzeniu. Przekazanie wyników umożliwia tym podmiotom publikację tych wyników wraz z danymi osobowym Uczestnika na ich stronach internetowych.

NASZe PRZESZKODY

MULTIRIG przeszkoda zawierająca liczne uchwyty, liny do wspinania, wariata, kołkownicę, ringi i inne. Dostarczy wielu extremalnych doznań i sprawdzi Twoje umiejętności.
Przeszkodę przygotowała dla nas firma www.stolldrew.pl
MULTIRIG
KOŁKOWNICA - kołki w dłoń i wprost do "wariata"
KOŁKOWNICA
WSPINANIE SIĘ PO LINIE - nazwa mało oryginalna, ale cóż, nie pozostaje nic innego jak zaangażować przedramiona, ramiona, plecy, barki i wdrapać się na szczyt.
LINY

RÓWNOWAŻNIA - poczujesz się odrobinę jak akrobata na linie nad przepaścią.

RÓWNOWAŻNIA

ZASIEKI - przedzierasz się przez drut kolczasty jak uciekinier z więzienia. W sumie to masz nawet gorzej. Nie goni Cię policja, ale inni, żądni krwi i zwycięstwa zawodnicy ! Dasz radę im uciec?

ZASIEKI
MEGA OPONY - wulkanizacja - u sąsiada... a my wskakujemy do środka i wyskakujemy z opon
MEGA OPONY
PRZERZUCANIE OPON - ulubione zajęcie Pudziana z czasów siłaczy! Po tej przeszkodzie wymienisz oponę w traktorze szybciej niż spece z F1 w tych swoich bolidach.
PRZERZUCANIE OPON
MAŁPI GAJ - opony, opony, wszędzie opony
MAŁPI GAJ
SZPULE - tu dziękujemy naszym zaprzyjaźnionym elektrykom a my przeskakujemy nad szpulą i czołgamy się pod szpulą i biegniemy dalej
SZPULE
RINGI kółka gimnastyczne, które przekładamy z kołka na kołek i tak docieramy do kołkownicy 🙂
RINGI
WARIAT - obracająca się rura z uchwytami, która sprawdzi jak mocny

masz chwyt i spompuje łapy do czerwoności.

Przeszkoda Wariat wybrana jako „objawienie roku 2018”

WARIAT

FIREMAN - kto w dzieciństwie nie chciał pracować w Straży Pożarnej? Spełniamy Wasze marzenia! Oczywiście robimy to po swojemu… Strażak z rury zjeżdża, a Wy musicie się na nią wspiąć. Zadowoleni?

FIREMAN
LOWRIG - niech Was nie zwiedzie nazwa - będzie mocny wycisk
LOWRIG

ŚCIANA - biegniesz sobie spokojnie, a tu nagle ściana, jedyne wyjście, które masz, to ją przeskoczyć.


Przeszkodę przygotowała dla nas firma www.stolldrew.pl

ŚCIANA
ŚCIANA Z OPON - masz deja vu? Zgadza się, gdzieś to już widziałeś.

Obróciliśmy Koszmar Wulkanizatora o 90 stopni. Na co czekasz? Na górę!

ŚCIANA Z OPON
RZEKA - trochę wody dla ochłody
RZEKA
PAJĘCZYNA - zabawa dla najmłodszych, trzeba będzie

sprawnie i zgrabnie przejść przez jej sieć! Unikaj lin jak Tom Cruise laserów w Mission Impossible!

PAJĘCZYNA
PORODÓWKA - to miejsce, w którym wielu z nas przyszło na

świat. My dajemy Wam nowe życie! Przypomnisz sobie, jak mocno walczyłeś o to, aby rozpocząć swoje jestestwo.

PORODÓWKA